เทศกาลงานประเพณีจังหวัดอุบลราชธานี

เทศกาลงานประเพณีจังหวัดอุบลราชธานี

1. งานแห่เทียนพรรษาอุบลราชาธานี
เป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดอุบลราชธานี จัดให้มีขึ้นทุกปีในวัน อาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา สถานที่จัดคือบริเวณทุ่งศรีเมืองและ ศาลาจตุรมุข มีการประกวดต้นเทียน 2 ประเภท คือประเภทติดพิมพ์ และประเภทแกะสลัก โดยขบวนแห่จากคุ้มวัดต่างๆ พร้อมนางฟ้าประจำ ต้นเทียน จะเคลื่อนขบวนจากหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามไปตามถนนมาสิ้นสุด ขบวนที่ทุ่งศรีเมือง ในตอนกลางคืนจะมีมหรสพและ การแสดงสมโภชต้นเทียนและ เห็นแสงไฟ ต้องลำเทียนงามอร่ามไปทั้งงาน

เทศกาลงานประเพณีจังหวัดอุบลราชธานี

2. งานเทศกาลท่องเที่ยวแม่น้ำโขง รับตะวันก่อนใครในสยาม
วันที่ 1 ธันวาคม – 31 มกราคม ของทุกปี
กิจกรรม
– กิจกรรมส่งตะวันและรับตะวันใหม่ก่อนใครในสยาม กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทัวร์ล่องโขง-ส่งตะวัน
– กิจกรรมเคานต์ดาวน์ การแสดงดนตรีพื้นบ้าน การจำลองวิถีชีวิตมนุษย์ถ้ำ
– ร่วมทำบุญตักบาตรรับตะวันใหม่
สอบถามรายละเอียด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี โทรศัพท์ 0 4525 0714

เทศกาลงานประเพณีจังหวัดอุบลราชธานี

3. ประเพณีไหลเรือไฟ
ประวัติ / ความเป็นมา

งานประเพณีไหลเรือไฟ หรือ เฮือไฟ เป็นประเพณีที่จัดขึ้นทั่วไปในหลายจังหวัดในภาคอีสาน ในช่วงเทศกาลออกพรรษา ระหว่างขึ้น 15 ค่ำ ถึง วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 โดยเฉพาะ จังหวัดที่ตั้งอยู่ติดลำน้ำ เช่น แม่น้ำมูล–ชี แม่น้ำโขง เป็นต้น การไหลเรือไฟในภาคอีสานเริ่มต้นครั้งแรก เมื่อใดไม่ปรากฏ หลักฐานแน่ชัด สันนิษฐานว่าคงมีมาก่อนที่พุทธศาสนาจะเผยแพร่มาสู่ประเทศไทย เพราะสมัยก่อนกษัตริย์ไทยยึดถือพิธีพราหมณ์อยู่ โดยได้รับ อิทธิพลมาจากอินเดียสมัยที่นำอารยธรรม เข้ามาเผยแพร่ในแถบสุวรรณภูมิ พบว่าประเพณีงานบุญโดดเด่นที่จัดขึ้นในภาคอีสานมักผูกพันกับเรื่อง ของไฟเกือบทั้งสิ้น เช่น งานแห่เทียนเข้าพรรษา บุญบั้งไฟ พิธีไหลเรือไฟ เพราะมีความเชื่อว่า “ ไฟ ” เป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งในศาสนาพราหมณ์ เรียกว่า เทพอัคคี มีฐานะรองจากพระอินทร์ สามารถเผาผลาญ สิ่งชั่วร้ายและขจัดความทุกข์ยากให้ดับสลายไปได้ จังหวัดต่างๆ ที่มีการจัดประเพณีไหลเรือไฟ เช่น จังหวัดศรีษะเกษ จังหวัดเลย จังหวัดนครพนม จังหวัดหนองคาย จังหวัดอุบลราชธานี ฯลฯ มักจัดขึ้น คล้ายคลึงกัน แต่ก็แตกต่างกันในด้านคติ ความเชื่อ
จังหวัดอุบลราชธานี มีความเชื่อว่า
– เป็นการบูชารอยพระพุทธบาท
– เป็นการบูชาพระรัตนตรัยและพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ อันได้แก่ พระกกุสันโธ พระโกนาคมโน พระกัสสโป พระโคนโม และพระอาริยเมตไตรย
– เป็นการบูชาคุณแม่โพสพ คือ บูชาพานข้าว
– เป็นการบูชาประทีปตามประเพณี
– เป็นการบูชาดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ

เทศกาลงานประเพณีจังหวัดอุบลราชธานี

4. งานประเพณีมหาสงกรานต์แก่งสะพือ
ในเดือนเมษายนของทุกปี ทางเทศบาลพิบูลมังสาหาร ก็ได้ กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์แก่งสะพือขึ้นเป็นประจำ ซึ่งในงานนอกจากจะมี การประกวดธิดา สงกรานต์แล้ว ยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าของภาคเอกชน มีการละเล่นกีฬาพื้นเมือง และการประกวด การเล่นดนตรีพื้นบ้าน อีสานอีกด้วย